Niederländisch

Detailübersetzungen für inzicht (Niederländisch) ins Französisch

inzicht:

inzicht [het ~] Nomen

 1. het inzicht (doorzicht)
  le discernement; la perspective; la perspicacité; la vue
 2. het inzicht (idee)
  la compréhension; la conception; l'intelligence; la notion; l'ingéniosité; l'intellect
 3. het inzicht (zienswijze; gezichtspunt; opvatting; )
  le point de vue; la conception; la prise de position; l'avis; l'opinion; la façon de penser; la perspective; la pensée; l'interprétation; le concept; la doctrine; l'idée; la notion; l'optique; la mentalité; la réflexion; l'intention; la conviction; la vision; l'exposé; la position
 4. het inzicht (begrijpen)
  la compréhension
 5. het inzicht (verstand; bewustzijn; brein; rede)
  la compréhension; l'esprit
 6. het inzicht (visie; beschouwing)
  la vision; le point de vue

Übersetzung Matrix für inzicht:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avis denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aankondiging; aankondigingen; aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; advies; bekendmaking; bericht; bewering; boodschap; convocatie; denkbeeld; deurwaardersexploot; gewag; gezindheid; herinnering; houding; informatie; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; mededeling; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opgave; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; relaas; sein; sommatie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; tijding; uitspraak; vaststaande mening; vermelding; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
compréhension begrijpen; bewustzijn; brein; idee; inzicht; rede; verstand begrijpen; begrip; begripsvermogen; benul; besef; bevattingsvermogen; bewustzijn; brein; conceptie; denkbeeld; hersens; intelligentie; notie; scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; snappen; spitsheid; spitsvondigheid; vatten; verstand
concept denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; conceptie; denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling; notie
conception denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; begripsvermogen; benul; bevattingsvermogen; brein; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezindheid; hersens; idee; intelligentie; meningsuiting; mentale voorstelling; notie; oordeel; overtuiging; vaststaande mening; verstand
conviction denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze confidentie; fiducie; geloof; gezindheid; mening; opinie; overtuigdheid; overtuiging; vaststaande mening; vertrouwen
discernement doorzicht; inzicht goed werkend oog; onderscheidingsvermogen; scherpziendheid
doctrine denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze leerstelsel; leersysteem
esprit bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand aardigheid; brein; brille; confessie; denkvermogen; elf; elfje; geest; geestigheid; geestverschijning; gein; geloof; geloofsovertuiging; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; gemoedstoestand; genialiteit; genie; gezindheid; gezindte; grap; hersens; humor; inborst; intellect; intelligentie; schim; spiritus; spook; spookgestalte; spookverschijning; stemming; strekking; temperament; teneur; uiting van vrolijkheid; vernuft; verschijning; verstand; vindingrijk vernuft
exposé denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze bericht; betoog; declamatie; essay; geloofsleer; geschiedenis; grondplan; inleiding; introductie; leer; leerstelling; leerstuk; leesbeurt; lering; lezing; plattegrond; proloog; referaat; relaas; situatieschets; situatietekening; stadskaart; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; verhandeling; verslag; versvoordracht; vertelling; vertelsel; voorbericht; voordracht; voorlezing; voorwoord; werkstuk
façon de penser denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze houding; instelling; mentaliteit
idée denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; begripsvermogen; benul; besef; bevattingsvermogen; bewustzijn; conceptie; denkbeeld; dunk; gedachte; hallucinatie; idee; kijk; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze; zinsbegoocheling
ingéniosité idee; inzicht adremheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; brein; brille; denkvermogen; geest; genialiteit; genie; gevatheid; gewiekstheid; goochemheid; hersens; intellect; intelligentie; inventiviteit; pienterheid; scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; slimheid; slimmigheid; snedigheid; spitsheid; spitsvondigheid; uitgeslapenheid; vernuft; verstand; vindingrijk vernuft; vindingrijkheid
intellect idee; inzicht brein; brille; denkvermogen; geest; geestvermogen; geestverschijning; gemoedstoestand; genie; hersens; intellect; intelligentie; rede; schim; spook; spookverschijning; stemming; vernuft; verschijning; verstand; verstandelijk vermogen
intelligence idee; inzicht adremheid; begripsvermogen; bevattingsvermogen; bijdehandheid; brein; brille; denkvermogen; geest; geestvermogen; geestverschijning; gemoedstoestand; genialiteit; genie; gevatheid; gewiekstheid; goochemheid; hersens; intellect; intelligentie; pienterheid; rede; scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schim; schranderheid; slimheid; slimmigheid; snedigheid; spitsheid; spitsvondigheid; spook; spookverschijning; stemming; uitgeslapenheid; vernuft; verschijning; verstand; verstandelijk vermogen; vindingrijk vernuft; vlugheid
intention denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; bedoeling; beduidenis; beduiding; beogen; betekenis; doel; doeleinde; geest; geneigdheid; gerichtheid op; inhoud; intentie; inzet; moedwil; neiging; oogmerk; opzet; oriëntatie op; plan; pogen; strekking; streven; streven naar; tendens; teneur; toeleg; trachten; trend; voornemen
interprétation denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze descriptie; geloofsleer; iemand nadoen; imitatie; interpretatie; leer; leerstelling; leerstuk; lering; nabootsing; nadere beschrijving; navolging; omschrijving; tolken; uitbeelding; vertaling; vertolking
mentalité denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze energie; geesteshouding; geestestoestand; geestkracht; houding; instelling; mentaliteit; wilskracht
notion denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; begripsvermogen; benul; besef; bevattingsvermogen; bewustzijn; conceptie; denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling; notie; sjoege
opinion denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; bewering; conceptie; denkbeeld; dunk; gedachte; gezindheid; houding; idee; kijk; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; vaststaande mening; visie; zienswijze
optique denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aspect; benadering; benaderingswijze; bewering; denkbeeld; facet; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; invalshoek; kans; kijk; kijkkast; mening; oogpunt; oordeel; opinie; optica; optiek; opvatting; opzicht; perspectief; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; toekomst; visie; vooruitzicht; zienswijs; zienswijze
pensée denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; conceptie; denkbeeld; gedachte; gedachtegang; gedachteloop; idee; mentale voorstelling; notie; redenatie; redeneertrant
perspective denkbeeld; doorzicht; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze afwachting; denkbeeld; gezichtshoek; gezichtspunt; hoop; invalshoek; kans; kijk; mening; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; panorama; perspectief; standpunt; toekomst; vergezicht; verreikend uitzicht; verwachting; visie; vooruitzicht; zienswijs; zienswijze
perspicacité doorzicht; inzicht adremheid; bijdehandheid; gevatheid; goed werkend oog; intelligentie; pienterheid; scherpheid; scherpte; scherpziendheid; scherpzinnigheid; schranderheid; slimheid; snedigheid; spitsheid; spitsvondigheid
point de vue beschouwing; denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aspect; begrip; benadering; benaderingswijze; benul; bewering; denkbeeld; facet; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; invalshoek; kans; kijk; mening; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; optiek; opvatting; opzicht; perspectief; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; toekomst; uitzichtpunt; visie; vooruitzicht; zienswijs; zienswijze
position denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanname; ambt; baan; betrekking; bewering; dienstbetrekking; functie; gelid; gesteldheid; hiërarchie; houding; job; ligging; locatie; plaatsbepaling; positie; rang; rangorde; rechtspositie; staat; standpunt; standpuntbepaling; stelling; stellingname; thema; these; thesis; toestand; volgorde; werk; werkkring; werkplek
prise de position denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanname; bewering; gesteldheid; houding; positie; staat; standpunt; standpuntbepaling; stelling; stellingname; thema; these; thesis; toestand
réflexion denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze afspiegeling; afweging; begrip; bespiegeling; bezinning; conceptie; denkbeeld; echo; gedachte; geluidsweerkaatsing; gemijmer; gepeins; getob; heroverweging; idee; inkeer; meditatie; mentale voorstelling; mijmering; notie; overdenking; overdenking met commentaar; overpeinzing; overweging; reflectie; spiegelbeeld; tobben; weergalm; weerklank
vision beschouwing; denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanblik; aangezicht; anamorfose; begrip; benul; blik; chimère; denkbeeld; drogbeeld; droombeeld; geest; geestverschijning; gelaat; gezicht; hallucinatie; hersenschim; illusie; kijk; mening; mentale voorstelling; oogopslag; oordeel; opinie; opvatting; panorama; prospect; schim; spook; spookbeeld; spookverschijning; uitzicht; vergezicht; verschijning; visie; visioen; vue; zicht; zienswijze; zinsbegoocheling
vue doorzicht; inzicht aanblik; aangezicht; aanzicht; blik; doorkijk; foto; gelaat; gezicht; gezichtsbeeld; gezichtsvermogen; goed werkend oog; kiek; kijk; oogopslag; panorama; prospect; scherpziendheid; schouwspel; spektakel; uitzicht; vergezicht; verreikend uitzicht; vue; zicht
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
vue weergave
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
exposé belicht; beschenen; bijgelicht; geopend; helder geworden; ontsloten; opengelegd; opgehelderd; opgetrokken; toegelicht; uitgelegd; verhelderd; verlicht
optique optisch

Verwandte Definitionen für "inzicht":

 1. het snappen hoe iets in elkaar zit1
  • hij heeft weinig inzicht in deze zaak1
 2. opvatting of mening1
  • wij verschillen van inzicht1

Wiktionary Übersetzungen für inzicht:


Cross Translation:
FromToVia
inzicht fr insight — power of acute observation and deduction

Verwandte Übersetzungen für inzicht