Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. hittegolf:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für hittegolf (Niederländisch) ins Französisch

hittegolf:

hittegolf [de ~] Nomen

  1. de hittegolf

Übersetzung Matrix für hittegolf:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
vague de chaleur hittegolf

Verwandte Wörter für "hittegolf":

  • hittegolven

Wiktionary Übersetzungen für hittegolf:

hittegolf
noun
  1. aaneengesloten periode van minstens vijf dagen met een maximumtemperatuur van minstens 25° C, waarvan drie dagen met een maximumtemperatuur van minstens 30° C
hittegolf
noun
  1. météo|fr épisode météorologique durant lequel la température est inhabituellement élévée.

Cross Translation:
FromToVia
hittegolf canicule; vague de chaleur heat wave — a period exceptionally hot weather
hittegolf canicule; vague de chaleur heatwave — period of very hot weather