Französisch

Detailübersetzungen für mélanger (Französisch) ins Niederländisch

mélanger:

mélanger Verb (mélange, mélanges, mélangeons, mélangez, )

 1. mélanger (mêler; mixer; allier)
  mengen; vermengen; dooreenmengen
  • mengen Verb (meng, mengt, mengde, mengden, gemengd)
  • vermengen Verb (vermeng, vermengt, vermengde, vermengden, vermengd)
 2. mélanger (mixer; remuer; actionner)
  mixen; roeren
  • mixen Verb (mix, mixt, mixte, mixten, gemixt)
  • roeren Verb (roer, roert, roerde, roerden, geroerd)
 3. mélanger (changer; échanger; substituer)
  husselen; door elkaar schudden; hutselen
 4. mélanger (remuer; agiter)
  roeren; beroeren
  • roeren Verb (roer, roert, roerde, roerden, geroerd)
  • beroeren Verb (beroer, beroert, beroerde, beroerden, beroerd)
 5. mélanger (ajouter à; ajouter; ajouter en mélangeant)
  bijmengen; aan mengsel toevoegen
 6. mélanger (toucher légèrement; frôler; toucher; )
  aanstippen; aanroeren; even aanraken
  • aanstippen Verb (stip aan, stipt aan, stipte aan, stipten aan, aangestipt)
  • aanroeren Verb (roer aan, roert aan, roerde aan, roerden aan, aangeroerd)
  • even aanraken Verb (raak even aan, raakt even aan, raakte even aan, raakten even aan, even aangeraakt)
 7. mélanger

Konjugationen für mélanger:

Présent
 1. mélange
 2. mélanges
 3. mélange
 4. mélangeons
 5. mélangez
 6. mélangent
imparfait
 1. mélangeais
 2. mélangeais
 3. mélangeait
 4. mélangions
 5. mélangiez
 6. mélangeaient
passé simple
 1. mélangeai
 2. mélangeas
 3. mélangea
 4. mélangeâmes
 5. mélangeâtes
 6. mélangèrent
futur simple
 1. mélangerai
 2. mélangeras
 3. mélangera
 4. mélangerons
 5. mélangerez
 6. mélangeront
subjonctif présent
 1. que je mélange
 2. que tu mélanges
 3. qu'il mélange
 4. que nous mélangions
 5. que vous mélangiez
 6. qu'ils mélangent
conditionnel présent
 1. mélangerais
 2. mélangerais
 3. mélangerait
 4. mélangerions
 5. mélangeriez
 6. mélangeraient
passé composé
 1. ai mélangé
 2. as mélangé
 3. a mélangé
 4. avons mélangé
 5. avez mélangé
 6. ont mélangé
divers
 1. mélange!
 2. mélangez!
 3. mélangeons!
 4. mélangé
 5. mélangeant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für mélanger:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
mengen fusion; mixtion; mixture; mélange
mixen fusion; mixtion; mixture; mélange
vermengen fusion; mixtion; mixture; mélange
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aan mengsel toevoegen ajouter; ajouter en mélangeant; ajouter à; mélanger
aanroeren effleurer; frôler; marquer d'un point; mélanger; toquer; toucher; toucher légèrement; toucher un moment; toucher à peine à
aanstippen effleurer; frôler; marquer d'un point; mélanger; toquer; toucher; toucher légèrement; toucher un moment; toucher à peine à cocher; marquer; marquer d'un point; marquer d'un trait
beroeren agiter; mélanger; remuer actionner; atteindre; battre; bouger; mettre en mouvement; remuer; se déplacer; toucher
bijmengen ajouter; ajouter en mélangeant; ajouter à; mélanger
door elkaar schudden changer; mélanger; substituer; échanger
dooreenmengen allier; mixer; mélanger; mêler
doorelkaargooien mélanger
even aanraken effleurer; frôler; marquer d'un point; mélanger; toquer; toucher; toucher légèrement; toucher un moment; toucher à peine à
husselen changer; mélanger; substituer; échanger
hutselen changer; mélanger; substituer; échanger
mengen allier; mixer; mélanger; mêler interférer; intervenir; intervenir dans; s'interposer; se mêler; se mêler de
mixen actionner; mixer; mélanger; remuer
roeren actionner; agiter; mixer; mélanger; remuer agiter; attiser; battre; bouger; brouiller; déplacer; fatiguer; mettre en émoi; pousser; remuer; toucher légèrement; tourner; transférer; transposer
vermengen allier; mixer; mélanger; mêler

Synonyms for "mélanger":


Wiktionary Übersetzungen für mélanger:

mélanger
verb
 1. Unir plusieurs choses ensemble pour former un tout

Cross Translation:
FromToVia
mélanger vermengen mingle — To mix; to intermix; to combine or join
mélanger mengen mix — stir two or more substances together
mélanger door mekaar mengen; verwarren muddle — mix together, to mix up; to confuse
mélanger schudden shuffle — to put in a random order
mélanger mengen mischen — vermengen; kombinieren; vereinen (ohne spezielle Anordnung)
mélanger mixen mixen — etwas mit Hilfe eines Mixers zerkleinern und mischen
mélanger mixen mixen — etwas, insbesondere alkoholische Getränke mischen