Französisch

Detailübersetzungen für dépenser (Französisch) ins Niederländisch

dépenser:

dépenser Verb (dépense, dépenses, dépensons, dépensez, )

 1. dépenser
  besteden; uitgeven; spenderen
  • besteden Verb (besteed, besteedt, besteedde, besteedden, besteed)
  • uitgeven Verb
  • spenderen Verb (spendeer, spendeert, spendeerde, spendeerden, gespendeerd)
 2. dépenser
  erdoor jagen
  • erdoor jagen Verb (jaag erdoor, jaagt erdoor, joeg erdoor, joegen erdoor, erdoor gejaagd)
 3. dépenser (endurer; soutenir; souffrir; )
  doorstaan; verdragen; doorleven; verteren; verduren
  • doorstaan Verb (doorsta, doorstaat, doorstond, doorstonden, doorgestaan)
  • verdragen Verb (verdraag, verdraagt, verdroeg, verdroegen, verdragen)
  • doorleven Verb
  • verteren Verb (verteer, verteert, verteerde, verteerden, verteerd)
  • verduren Verb (verduur, verduurt, verduurde, verduurden, verduurd)
 4. dépenser (consommer; utiliser; consumer; )
  verbruiken; opmaken; doorjagen
  • verbruiken Verb (verbruik, verbruikt, verbruikte, verbruikten, verbruikt)
  • opmaken Verb (maak op, maakt op, maakte op, maakten op, opgemaakt)
  • doorjagen Verb
 5. dépenser (digérer; se corroder; consommer; user; se consumer)
  verteren; uitgeven voor een maaltijd

Konjugationen für dépenser:

Présent
 1. dépense
 2. dépenses
 3. dépense
 4. dépensons
 5. dépensez
 6. dépensent
imparfait
 1. dépensais
 2. dépensais
 3. dépensait
 4. dépensions
 5. dépensiez
 6. dépensaient
passé simple
 1. dépensai
 2. dépensas
 3. dépensa
 4. dépensâmes
 5. dépensâtes
 6. dépensèrent
futur simple
 1. dépenserai
 2. dépenseras
 3. dépensera
 4. dépenserons
 5. dépenserez
 6. dépenseront
subjonctif présent
 1. que je dépense
 2. que tu dépenses
 3. qu'il dépense
 4. que nous dépensions
 5. que vous dépensiez
 6. qu'ils dépensent
conditionnel présent
 1. dépenserais
 2. dépenserais
 3. dépenserait
 4. dépenserions
 5. dépenseriez
 6. dépenseraient
passé composé
 1. ai dépensé
 2. as dépensé
 3. a dépensé
 4. avons dépensé
 5. avez dépensé
 6. ont dépensé
divers
 1. dépense!
 2. dépensez!
 3. dépensons!
 4. dépensé
 5. dépensant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für dépenser:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
opmaken edition; mise en page; rédaction
uitgeven publication
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
besteden dépenser passer; passer le temps
doorjagen consommer; consumer; digérer; dépenser; se consumer; se corroder; user; utiliser
doorleven débourser; dépenser; endurer; se consommer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser
doorstaan débourser; dépenser; endurer; se consommer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser continuer; endurer; maintenir; persister; persévérer; subir; supporter; tenir; tenir jusqu'au bout; tenir le coup
erdoor jagen dépenser
opmaken consommer; consumer; digérer; dépenser; se consumer; se corroder; user; utiliser brûler; claquer son argent; consumer; décorer; dépenser follement; embellir; farder; finir; flamber; garnir; garnir des plats; gaspiller; manger; maquiller; mettre en page; orner; parer; s'apprêter pour; se maquiller; se préparer; user; vider; épuiser
spenderen dépenser
uitgeven dépenser lancer; publier; sortir; éditer
uitgeven voor een maaltijd consommer; digérer; dépenser; se consumer; se corroder; user
verbruiken consommer; consumer; digérer; dépenser; se consumer; se corroder; user; utiliser consumer; user; utiliser
verdragen débourser; dépenser; endurer; se consommer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser continuer; endurer; maintenir; persister; persévérer; subir; supporter; tenir; tenir jusqu'au bout; tenir le coup; tolérer
verduren débourser; dépenser; endurer; se consommer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser continuer; endurer; maintenir; persister; persévérer; subir; supporter; tenir; tenir jusqu'au bout; tenir le coup
verteren consommer; digérer; débourser; dépenser; endurer; se consommer; se consumer; se corroder; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser; user consommer; décomposer; gâcher; pourrir; périr; s'user; se consumer; se corroder; se décomposer; se gâter; se putréfier; sombrer; tomber en pourriture; user
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
verbruiken consommer

Synonyms for "dépenser":


Wiktionary Übersetzungen für dépenser:

dépenser
verb
 1. Employer telle ou telle somme à l’achat de telle ou telle chose.
dépenser
verb
 1. schaarse middelen een bestemming geven
 2. financiële middelen aanspreken

Verwandte Übersetzungen für dépenser