Französisch

Detailübersetzungen für dégager (Französisch) ins Niederländisch

dégager:

dégager Verb (dégage, dégages, dégagons, dégagez, )

 1. dégager (embaucher; détacher; dévisser; déboutonner)
  tewerkstellen; detacheren; uitzenden
  • detacheren Verb (detacheer, detacheert, detacheerde, detacheerden, gedetacheerd)
  • uitzenden Verb (zend uit, zendt uit, zond uit, zonden uit, uitgezonden)
 2. dégager (libérer; liberalisér; affranchir; )
  vrijmaken; bevrijden; emanciperen; vrijvechten; verlossen; banen
  • vrijmaken Verb (maak vrij, maakt vrij, maakte vrij, maakten vrij, vrijgemaakt)
  • bevrijden Verb (bevrijd, bevrijdt, bevrijdde, bevrijdden, bevrijd)
  • vrijvechten Verb (vecht vrij, vocht vrij, vochten vrij, vrijgevochten)
  • verlossen Verb (verlos, verlost, verloste, verlosten, verlost)
  • banen Verb (baan, baant, baande, baanden, gebaand)
 3. dégager (découdre; détacher; débrancher; )
  losmaken; uittrekken; uithalen; lostornen; tornen; loskrijgen
  • losmaken Verb (maak los, maakt los, maakte los, maakten los, losgemaakt)
  • uittrekken Verb (trek uit, trekt uit, trok uit, trokken uit, uitgetrokken)
  • uithalen Verb (haal uit, haalt uit, haalde uit, haalden uit, uitgehaald)
  • lostornen Verb (torn los, tornt los, tornde los, tornden los, losgetornd)
  • tornen Verb (torn, tornt, tornde, tornden, getornd)
  • loskrijgen Verb (krijg los, krijgt los, kreeg los, kregen los, losgekregen)
 4. dégager (détacher; libérer; défaire; dénouer; ouvrir)
  losmaken; scheiden; loskrijgen; detacheren; loswerken
  • losmaken Verb (maak los, maakt los, maakte los, maakten los, losgemaakt)
  • scheiden Verb (scheid, scheidt, scheidde, scheidden, gescheiden)
  • loskrijgen Verb (krijg los, krijgt los, kreeg los, kregen los, losgekregen)
  • detacheren Verb (detacheer, detacheert, detacheerde, detacheerden, gedetacheerd)
  • loswerken Verb
 5. dégager (évacuer; éjecter; décharger; )
  afvoeren; lozen; afscheiden; uitscheiden; uitstoten; uitwerpen
  • afvoeren Verb (voer af, voert af, voerde af, voerden af, afgevoerd)
  • lozen Verb (loos, loost, loosde, loosden, geloosd)
  • afscheiden Verb (scheid af, scheidt af, scheidde af, scheidden af, afgescheiden)
  • uitscheiden Verb (scheid uit, scheidt uit, scheidde uit, scheidden uit, uitgescheiden)
  • uitstoten Verb (stoot uit, stootte uit, uitgestoten)
  • uitwerpen Verb (werp uit, werpt uit, wierp uit, wierpen uit, uitgeworpen)
 6. dégager (chasser à coups de pieds)
  wegtrappen; wegstoten
  • wegtrappen Verb (trap weg, trapt weg, trapte weg, trapten weg, weggetrapt)
  • wegstoten Verb (stoot weg, stootte weg, stootten weg, weggestoten)

Konjugationen für dégager:

Présent
 1. dégage
 2. dégages
 3. dégage
 4. dégagons
 5. dégagez
 6. dégagent
imparfait
 1. dégagais
 2. dégagais
 3. dégagait
 4. dégagions
 5. dégagiez
 6. dégagaient
passé simple
 1. dégagai
 2. dégagas
 3. dégaga
 4. dégagâmes
 5. dégagâtes
 6. dégagèrent
futur simple
 1. dégagerai
 2. dégageras
 3. dégagera
 4. dégagerons
 5. dégagerez
 6. dégageront
subjonctif présent
 1. que je dégage
 2. que tu dégages
 3. qu'il dégage
 4. que nous dégagions
 5. que vous dégagiez
 6. qu'ils dégagent
conditionnel présent
 1. dégagerais
 2. dégagerais
 3. dégagerait
 4. dégagerions
 5. dégageriez
 6. dégageraient
passé composé
 1. ai dégagé
 2. as dégagé
 3. a dégagé
 4. avons dégagé
 5. avez dégagé
 6. ont dégagé
divers
 1. dégage!
 2. dégagez!
 3. dégagons!
 4. dégagé
 5. dégagant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

dégager [le ~] Nomen

 1. le dégager (se débarasser de)
  wegruimen

Übersetzung Matrix für dégager:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bevrijden libération; relâchement
detacheren détachement
lostornen fait de débâtir d'un fil à coudre; fait de défiler
lozen dégorgement; déversement; vidange; écoulement; évacuation
uitscheiden achèvement; action d'arrêter; fin; terminaison
wegruimen dégager; se débarasser de
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afscheiden décharger; dégager; déporter; déverser; excréter; éjecter; évacuer dissocier; découpler; détacher; fissionner; isoler; séparer
afvoeren décharger; dégager; déporter; déverser; excréter; éjecter; évacuer couler; déporter; déverser; emmener; emporter; porter; remporter; écouler
banen affranchir; dégager; désencombrer; laisser libre; liberalisér; libérer; mettre en liberté
bevrijden affranchir; dégager; désencombrer; laisser libre; liberalisér; libérer; mettre en liberté affranchir; déchaîner; délivrer; exempter; laisser; laisser aller; laisser libre; libérer; lâcher; mettre en liberté; relâcher; soulager
detacheren déboutonner; défaire; dégager; dénouer; détacher; dévisser; embaucher; libérer; ouvrir
emanciperen affranchir; dégager; désencombrer; laisser libre; liberalisér; libérer; mettre en liberté
loskrijgen curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; libérer; nettoyer; nettoyer à fond; ouvrir ouvrer
losmaken curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; libérer; nettoyer; nettoyer à fond; ouvrir affranchir; amener; causer; desserrer; déchaîner; délivrer; désépingler; détacher; exempter; laisser; laisser aller; laisser libre; libérer; lâcher; mettre en liberté; relâcher; soulager
lostornen curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond
loswerken défaire; dégager; dénouer; détacher; libérer; ouvrir
lozen décharger; dégager; déporter; déverser; excréter; éjecter; évacuer
scheiden défaire; dégager; dénouer; détacher; libérer; ouvrir cliver; couper; dedoubler; dire adieu à; dissocier; divorcer; découpler; détacher; fissionner; se séparer; séparer
tewerkstellen déboutonner; dégager; détacher; dévisser; embaucher
tornen curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond
uithalen curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond enlever; fabriquer; ficher; manigancer; relever; retirer; sortir; vider; évacuer
uitscheiden décharger; dégager; déporter; déverser; excréter; éjecter; évacuer abandonner; arrêter; cesser; laisser; renoncer à
uitstoten décharger; dégager; déporter; déverser; excréter; éjecter; évacuer bannir; chasser; exiler; exorciser; expulser; mettre au ban
uittrekken curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond déshabiller; dévêtir; enlever; ôter
uitwerpen décharger; dégager; déporter; déverser; excréter; éjecter; évacuer exclure; expulser; flanquer à la porte; jeter dehors; vider; éjecter
uitzenden déboutonner; dégager; détacher; dévisser; embaucher diffuser; disperser; propager; radiodiffuser; répandre; émaner; émettre; épandre; éparpiller; étaler; étendre
verlossen affranchir; dégager; désencombrer; laisser libre; liberalisér; libérer; mettre en liberté délivrer; exempter; laisser libre; libérer; lâcher; relâcher; sauver; soulager
vrijmaken affranchir; dégager; désencombrer; laisser libre; liberalisér; libérer; mettre en liberté
vrijvechten affranchir; dégager; désencombrer; laisser libre; liberalisér; libérer; mettre en liberté
wegstoten chasser à coups de pieds; dégager
wegtrappen chasser à coups de pieds; dégager

Synonyms for "dégager":


Wiktionary Übersetzungen für dégager:


Cross Translation:
FromToVia
dégager bevrijden; laten gaan; loslaten free — make free
dégager wegwezen scram — go away

Verwandte Übersetzungen für dégager