Übersicht
Französisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. bâilleur:


Französisch

Detailübersetzungen für bâilleur (Französisch) ins Spanisch

bâilleur:

bâilleur [le ~] Nomen

  1. le bâilleur

Übersetzung Matrix für bâilleur:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bostezador bâilleur
emblema de las droguerías bâilleur
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bostezador porté à bâiller; qui a envie de bâiller

Verwandte Übersetzungen für bâilleur