Übersicht


Englisch

Detailübersetzungen für toss in the air (Englisch) ins Schwedisch

toss in the air:

toss in the air Verb

 1. toss in the air (toss up; throw upward)
  slänga upp i luften; slänga upp; kasta uppåt
  • slänga upp i luften Verb (slänger upp i luften, slängde upp i luften, slängt upp i luften)
  • slänga upp Verb (slänger upp, slängde upp, slängt upp)
  • kasta uppåt Verb (kastar uppåt, kastade uppåt, kastat uppåt)
 2. toss in the air (broach a subject; raise; put forward; )
  ta upp ett ämne
  • ta upp ett ämne Verb (tar upp ett ämne, tog upp ett ämne, tagit upp ett ämne)
 3. toss in the air
  kasta upp i luften
  • kasta upp i luften Verb (kastar upp i luften, kastade upp i luften, kastat upp i luften)

Übersetzung Matrix für toss in the air:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
kasta upp i luften toss in the air
kasta uppåt throw upward; toss in the air; toss up
slänga upp throw upward; toss in the air; toss up throw in the air; throw up; throw upstairs
slänga upp i luften throw upward; toss in the air; toss up
ta upp ett ämne bring up; broach; broach a subject; cut; cut into; initiate; put forward; put on the table; raise; reap; sting; throw up; toss in the air; toss up

Verwandte Übersetzungen für toss in the air