Übersicht
Deutsch nach Englisch:   mehr Daten
  1. Kaplan:
  2. Wiktionary:


Deutsch

Detailübersetzungen für Kaplan (Deutsch) ins Englisch

Kaplan:

Kaplan [der ~] Nomen

  1. der Kaplan (Hilfepriest; Hilfsgeistliche)
    the curate; the chaplain; the assistant minister

Übersetzung Matrix für Kaplan:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
assistant minister Hilfepriest; Hilfsgeistliche; Kaplan Hilfsprediker; Pfarrvikar; Prädikant; Vikar
chaplain Hilfepriest; Hilfsgeistliche; Kaplan katholische Militärgeistlicher
curate Hilfepriest; Hilfsgeistliche; Kaplan Hilfsprediker; Pfarrvikar; Prädikant; Vikar

Synonyms for "Kaplan":


Wiktionary Übersetzungen für Kaplan:

Kaplan
noun
  1. ein Priester in verschiedenen Religionen
Kaplan
noun
  1. a member of the clergy officially assigned to an institution, group, private chapel, etc.

Cross Translation:
FromToVia
Kaplan chaplain kapelaan — een priester van de katholieke kerk, werkzaam in een parochie
Kaplan vicar; curate; deputy vicaire — Celui qui est établi sous un supérieur pour tenir sa place en certaines fonctions.