Übersicht
Deutsch nach Englisch:   mehr Daten
  1. Großmutter:
  2. Wiktionary:


Deutsch

Detailübersetzungen für Großmutter (Deutsch) ins Englisch

Großmutter:

Großmutter [die ~] Nomen

  1. die Großmutter (Grossmutter; Oma)
    the grandmother; the granny; the grandma

Übersetzung Matrix für Großmutter:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
grandma Grossmutter; Großmutter; Oma
grandmother Grossmutter; Großmutter; Oma
granny Grossmutter; Großmutter; Oma Alte; Alter

Synonyms for "Großmutter":


Wiktionary Übersetzungen für Großmutter:

Großmutter
noun
  1. Mutter des Vaters oder der Mutter
Großmutter
noun
  1. mother of someone's parent

Cross Translation:
FromToVia
Großmutter grandmother oma — de moeder van een ouder
Großmutter grandmother grootmoeder — een moeder van een ouder
Großmutter grandmother aïeule — Féminin singulier d’aïeul ; grand-mère.